O projekcie

Projekt „Energia odnawialna w Gminie Izbica” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Całkowita wartość projektu według złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi 5 084 600,93 zł, zaś wartość dofinansowania 3 755 162,68 zł. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (478 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Celem nadrzędnym projektu jest wzrost potencjałów rozwojowych gminy wiejskiej Izbica (przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego. Celem głównym projektu jest poprawa jakości (czystości) powietrza w gminie Izbica poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

Cele szczegółowe:

 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystaniu OZE,
 • wyposażenie gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie OZE, poprzez zapewnienie dotacji na zakup kolektorów słonecznych,
 • ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych i energii ze źródeł konwencjonalnych oraz wzrost udziału energii cieplnej produkowanej z OZE,
 • dywersyfikacja dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminie,
 • zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem c.w.u. w gospodarstwach domowych oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców,
 • obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
 • spadek liczby chorób wśród mieszkańców gminy spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem,
 • poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, w tym walorów turystycznych, a tym samym stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, w tym w sektorze energetycznym i agroturystyki.

Gmina zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych.

Rezultaty:

 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
 • efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany),
 • mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych).

Efekty:

 • wzrost potencjałów rozwojowych gminy,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu; wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie również stan środowiska.

Zasięg projektu:

 • województwo: lubelskie,
 • powiat: krasnostawski,
 • gmina: Izbica,
 • miejscowości: Bobliwo, Dworzyska, Izbica, Kryniczki, Majdan Krynicki, Mchy, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia, Orłów Murowany, Orłów Murowany Kolonia, Ostrówek, Ostrzyca, Romanów, Stryjów, Tarnogóra, Tarnogóra Kolonia, Tarzymiechy I, Tarzymiechy II, Tarzymiechy III, Topola, Wał, Wirkowice Drugie, Wirkowice Pierwsze, Wólka Orłowska.