O gminie

Gmina Izbica jest gminą wiejską, położoną w południowo-wschodniej części Polski, w województwie lubelskim, na terenie powiatu krasnostawskiego. Gmina sąsiaduje z gminami: Stary Zamość i Nielisz - od południa, Krasnystaw - od północy, Kraśniczyn i Skierbieszów - od wschodu, Rudnik i Gorzków - od zachodu.

Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne:

 • droga krajowa Nr 17: Warszawa – Lublin – Krasnystaw – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w kierunku granicy państwowej z Ukrainą),
 • połączenie kolejowe z Krasnegostawu do Zamościa i Rawy Ruskiej.

Gmina Izbica oddalona jest:

 • od stolicy kraju - Warszawy ok. 248 km,
 • od miasta wojewódzkiego - Lublina ok. 68 km,
 • od miasta powiatowego - Krasnegostawu ok. 12 km.

Zajmuje powierzchnię 138,7 km², a w jej skład wchodzi 25 miejscowości: Bobliwo, Dworzyska, Izbica, Kryniczanki, Majdan Krynicki, Mchy, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia, Orłów Murowany, Orłów Murowany Kolonia, Ostrówek, Ostrzyca, Romanów, Stryjów, Tarnogóra, Tarnogóra Kolonia, Tarzymiechy Pierwsze, Tarzymiechy Drugie, Tarzymiechy Trzecie, Topola, Wał, Wirkowice Pierwsze, Wirkowice Drugie, Wólka Orłowska, Zalesie.

Według danych z Urzędu Gminy na dzień 31.12.2017 roku gminę zamieszkiwało 8 434 osób.

Obszar gminy Izbica zasobny jest w obszary chronione, tereny objęte Programem Natura 2000 oraz pomniki przyrody. We wschodniej części gminy wyodrębniono tereny prawnie chronione tj. fragment Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Park ten utworzono Rozporządzeniem Nr 9 Wojewody Zamojskiego z dnia 23 stycznia 1995 roku (Dz. Urz. Woj. Zam. Nr 4 poz. 25) na obszarze 25 830 ha z otuliną o pow. 8 707 ha na części obszarów gmin województwa zamojskiego: Grabowiec, Izbica, Miączyn, Sitno, Skierbieszów i Stary Zamość oraz Rozporządzeniem Nr 16 Wojewody Chełmskiego z dnia 29 grudnia 1995 roku na obszarze 9 658 ha na części obszarów gmin woj. chełmskiego: Kraśniczyn, Krasnystaw i Siennica Różana. Łączna powierzchnia Parku wynosi 35 488 ha oraz otuliny 12 478 ha. Celem utworzenia Parku jest zachowanie unikalnych walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Działów Grabowieckich, najwyższej części Wyżyny Lubelskiej (190–313 m n.p.m.), oraz mozaiki siedlisk muraw kserotermicznych i lasów bukowych przy północno-wschodniej granicy ich gromadnego występowania, z charakterystyczną fauną i florą.

Na terenie gminy Izbica występują również obszary Natura 2000:

 • Obszar Natura 2000 - Izbicki Przełom Wieprza PLH060030 o powierzchni 1 778,10 ha. Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Wieprz, od wsi Tarzymiechy do miasta Krasnystaw,
 • Obszar Natura 2000 - Las Orłowski PLH060061 o powierzchni 367,30 ha. Obszar leży na wysokości 217-271 m n.p.m. i obejmuje grąd subkontynentalny z panującym w drzewostanie bukiem (na granicy zasięgu) i grabem.

Ponadto, w granicach gminy Izbica znajdują się następujące pomniki przyrody:

 • jesion wyniosły, m. Stryjów,
 • dąb szypułkowy, m. Ostrzyca,
 • dąb szypułkowy, m. Wólka Orłowska,
 • 2 wiązy górskie – grupa drzew, m. Tarnogóra,
 • dąb błotny, m. Tarnogóra,
 • modrzew polski, sosna wejmutka, lipa srebrzysta, lipa drobnolistna – grupa drzew, m. Orłów Murowany,
 • pomnik przyrody nieożywionej – zespół źródeł w Kryniczkach uznanych Uchwałą Rady Gminy, 0,82 ha, m. Kryniczki,
 • stanowiska roślinności stepowej, m. Tarnogóra,
 • stanowisko roślinności stepowej, m. Zalesie.

Teren gminy Izbica bogaty jest w zabytki kulturowe, pośród których do najcenniejszych należą:

 • cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, m. Tarnogóra Kolonia - A/1178,
 • cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, m. Tarzymiechy – A/1179,
 • zespół dworski: dwór, park, spichlerz wybudowane na przełomie XIX i XX w., m. Dworzyska - A/1183,
 • cmentarz wojenny z I wojny światowej, m. Izbica - A/1180,
 • cmentarz żydowski założony w 2 poł. XVIII w., m. Izbica - A/1181,
 • fortalicium wzniesiony w I poł. XVIII w., m. Orłów Murowany - A/1126,
 • kościół rzymskokatolicki p.w. św. Kajetana, z wyposażeniem wnętrza, cmentarz przykościelny (czas powstania: 1923- 1929r. wg. projektu architekta Czesława Przybylskiego, z fundacji Kajetana Kickiego), m. Orłów Murowany - A/1127,
 • dawny ratusz wzniesiony w II poł. XVIII lub I poł. XIX w., m. Tarnogóra,
 • zespół pałacowo- parkowy, ko mpleks założony w I poł. XIX w., w 1878 przekazany Towarzystwu Osad Rolnych przez ostatniego właściciela Kajetana Kickiego, m. Orłów Murowany - A/1125,
 • kościół rzymskokatolicki p. w. św. Zofii, ul. Krakowskie Przedmieście 8, m. Tarnogóra - A/95,
 • park dworski - pozostałości (pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku), m. Ostrzyca - A/1191,
 • pałac i park (pierwotnie dwór, rozbudowany na przełomie XIX i XX w. przez rodzinę Smorczewskich; park z pocz. XIX w., przekształcony w 1879 - projekt Waleriana Kronenberga), m. Stryjów - A/455,
 • park dworski (czas powstania ok. 1934 r.), m. Wirkowice - A/1189,
 • cmentarz rzymskokatolicki (czas powstania pocz. XIX w.), m. Tarnogóra - A/1184.